اثیرالدین اخسیکتی بیتی دارد که یادم نیست، ولی مفهومش اینست که بیا می بخوریم و به واسطه ی می هر چه هست را نیست کنیم، بعد هم بیا ببوسمت که برایم هر چه هم که نیست، هست بشود. بخش دوم جریان رو که بی خیال، به شدت نیاز دارم که  می بخوریم که هر چه که هست نیست شود.

راستش اینست که به شدت دارم شکافته می شوم. هر بار می خواهم به هر چه که هست، فکر نکنم با جدیتی در حد این که آدم دارد برای صبحانه اش تصمیم می گیرد که مثلن کره مربا بخورد یا نیمرو، می نشینم به این فکر می کنم که بنشینم جدی کره ای بخوانم و برای مصاحبه آماده شوم و کل نود تا نود و دو را بریزم توی سطل آشغال و کلن همه چیز از نو، یا نه. بنشینم و صبر پیش گیرم و سنگ بی هوده ی ادبیات را به سینه بزنم.

آخرش همیشه گریه ام می گیرد. بعدش یک عالم غم که هیچ راه در رویی هم ندارد می آید توی دلم. اگر مثل امروز باشد و سر کلاس گند و مزخرف معانی نشسته باشم که استادش عین نود دقیقه را دارد تند تند حرف میزند، و هی شوخی های لوس و بی مزه می کند تا هُل بودن و کم تجربه بودنش کمتر توی چشم بزند، تمام نگاهم خیره می شود به پنجره و آسمان آبی و باز از فکر این که سال دیگر همین جا بعنوان ترم نهی نشسته ام یا ول کرده ام رفته ام ، دلم می گیرد.

می دانید؟ زندگی تا بیست و دو. بعد از بیست و دو، هر که هر چقدر بماند اضافه مانده است. آدم کلاغ نیست، زود باید بمیرد. زندگی اذیت است، زندگی خیلی خیلی اذیت است و هر چقدر هم بنشینی غزل های اخسیکتی را بخوانی، حالت سرجایش نمی آید. 

می دانید؟ روضه خواندن هم کار خری است. ولی لال شدن از آن هم بدتر است. باید غر زد، باید ریخت بیرون. 

باید یکی بیاید. یکی بیاید یک روز ادبیات. بعد بغلم کند و قسمم بدهد راست همه چیز را بگویم و بگویم چه مرگ دقیقم هست. بعد هم کاری کند که خجالت نکشم، شرمم نیاید. بغلم کند و بگوید، این که خیلی عادی است. برای همه پیش می آید. تو آنقدرها هم که فکر می کنی گند نزدی. اصلن حق داشتی چنین گندی بزنی. خودت را نشکاف این قدر.

بعد معجزه شود. بعد من خر شوم و فکر کنم راست می گوید طرف. این قدر حس بد نداشته باشم و خودم را نشکافم هی. هی خودم را قیچی نکنم. سنگ نزنم به خودم این قدر. بنشینم زندگی نحسم را بکنم و صدایم در نیاید، این قدر هم به خودم تشر نزنم. بگذارم روزها بگذرد، همه ی حس ها بگذرد، آدم ها کم کم محو شوند و بگذرند از زندگی من. خودم حتا.

/ 4 نظر / 2 بازدید
م.رهایی

نمی دونم چی باید بگم...وقتی یکی اینجوری می نویسه ..احساس می کنم می خواد یه چیزی رو فراموش کنه ...برا همین نظر خاصی ندارم.

سیروس

با نظر پایینی موافقم این نوشته نمی خواهد که توی نظرتش اتفاقات بد تکرار بشه اما با حس این روز های شخصی من بسیار نزدیکه کند زندم به زندگی life is a bitch! پ.س.وبا رو حذف کردم،کارم داشتی می دونی کجا پیدام کنی

پر

این دفه دقیقا می برمت موون و اتفاقا عمیقا می شکافمت می ریزم رو میز تا بشینی از نو ببافی 24 سال دیگه طول بکشه تا ازین چیزا وه نکنی بگی دیگه!! بذار، بذار من با تو کار دارم! :-عینک دوودی