قرار نیست وقتی حرف دیگری می زنی و جور دیگری رفتار می کنی، مردم یک هو حس ششمشان قوی شود و بفهمند داری چرت می گویی و نقش بازی می کنی. این را باید زودتر از این ها به خود خر محترمم می گفتم. 

/ 0 نظر / 2 بازدید