مثل شما نبود، آشنای دوست داشتنی من. فکر میکرد مکش مرگ ماست؟ نبود. فقط شما حق دارید فکر کنید که مکش مرگ ما هستید و فقط من احمق بودم که فکر میکردم حق دارید. هرچقدر هم العان از این رویکردهای گربزی اندرو متیوسی بگیرم گندی که زده ام را جبران نمیکند. بهرحال من در یک برهه ی زمانی فکر کردم شما مکش مرگ ما هستید. مکش مرگ ما. مرگ ما. مرگ من، یعنی.

داشت حالم را بد میکرد. اسم داروین هم یادش نمیآمد حتا. همه که مثل شما نیستند. همه که مثل شما نیستند. و من نشسته بودم رو به رو ورودی کافه . و فکر میکردم به هر حال یک کدام از این چهره های غریبه که میآیند داخل میتوانید شما باشید. و هی فکر کردم منتظرم. نبودم. نبودم در حقیقت. منتظر خودم بودم که گم شده بود. که گم شده. گم شدم. حالا دیگر نمیفهمم کجا که میروم جای مورد علاقه ی منست کجا جای مورد علاقه ی شما. منتظر خودم بودم  بیاید با یک عالم کتاب که از کتابفروشی نیک خریده باشد، و یک عالم کتاب شعر. شعر نو، شعر سپید. از آنها که آن قدیم ها میخواندم نت میکردم میچسباندم به دیوار اتاق. همانها که حالا خاک گرفته اند و نمی ایستم بخوانمشان.

منتظر خودم بودم که بیاید با یک عالمه کتاب شعر نو و یک عالمه حرف از جنس اینکه تا چه حد میشود به زویا پیرزاد گفت نویسنده ی آشپزخانه ای و تا چه حد فریبا وفی روان و زن است و این زن بودن زیادی اش گهگاه از محدوده ی زن بودن هم میگذرد و تو با یک کوه سانتیمانتالیسم ( سنتیمنتالیسم؟!) صرف مواجه میشوی که حالت را به هم میزند. حال آدم را به هم میزند. مثل این آدم احمقی که دارد به من میگوید کفشم را دوست دارد و حق دارم دود این سیگار تلخ را یکجا فوت کنم توی صورتش. بلکه به سرفه  بیفتد. بلکه خفه شود. خداوندا.

هی فکر کردم که این موجود حراف لعنتی مرا یاد کسی می اندازد. یاد کسی که نباید احساس خوبی بهش داشته بوده باشم، یک روزی. این چانه ی گرم و به اصطلاح آدم خونگرم و بجوش را من جای دیگری دیده بودم. هی یادم نمیآمد. سونیا هی میخندید. آن دختره. آن یکی هم. اینجوری بود که هی از افتخارات مکش مرگ مایش میگفت و بقیه باید میگفتند هارهار. تو را به خدا. تو را به خدا فکر نکن از این آدم های باد بر ما صادر نفرماییدی شده ام که جهت تمایزشان هم شده نمیگویند هارهار. ولی هارهار نداشت واقعن. من داشتم از بیچارگی می مردم و هی بیخودی کیفم را باز میکردم و هیچ کوفتی را هم در نمیاوردم. دوباره زیپش را میکشیدم.

آهان. یک چیزی مثل مجتبا. یادت هست که تمام راه امیرآباد تا قیطریه را حرف میزد؟ یکی بود مثل هم او. و آمده بود آوار شده بود روی میز ما و گورش را گم نمیکرد. البته باز هم مجتبا. باز مجتبا فکر نمیکرد مکش مرگ ماست. این لامصب فکر میکرد. باز مجتبا بهرحال یک چیزی بود. یک چیزی ازش در میآمد. این لعنتی یک قیافه ی دهه هفتاد پسند داشت که فکر میکرد باید بواسطه اش حلوا حلوا بشود.

با آن دکوراسیون مسخره که هیچ چیزش به هیچ چیزش نمیآمد و آن را بهنام از کانادا آورده بود و این را جان فیلیپ از نروژ. مردشور ببرد سونیا را. بعد این همه مدت مرا برداشته کجا آورده. کجا آورده که خیره بشوم به میز و هی لبخندهای ساختگی تف کنم توی صورت این و آن.

حقش همین بود که گیر دادم به تابلوهای خز و خیل ماه های تولدش. با آن توضیح و استدلال مسخره اش. چرا اینقدر موضع میگیرم؟ چرا اینقدر موضع میگیرم؟ برای اینکه دلم تنگ شده بود برایتان و انگار یک جایی در خودآگاه اندرونی ام دلم میخواست مثل شما باشد و مرا یاد شما بیندازد و فکر کنم شمایید. که نمی انداخت. که چقدر دور بود از شما و من هی حرصم میگرفت. عجب روان پریش مزخرفی شده ام.

یکجایی در دلم ناراحت بود که دیگر شما نیستید. که دیگر شما را نمی بینم. و بقیه ی جاهای دلم ناراحت بود برای خودی از من که گم شده. که توی کل این تابستان هرچقدر گشتم نتوانستم پیدایش کنم و آخر سر روبه رو شده ام با موجودی که نصفش خودش بود و نصفش علائق شما. همه ی دلم تنگ بود برای تصویر برساخته ای که از شما، موجود آشنای خیالی دوست داشتنی ام، داشتم. که همه ی نه و نو کردن هایم سر داستان عاشق بغدادی و استدلال زرین کوب سر همین تصویر برساخته ی من از شما بود. که چقدر شما نبود.

من منتظر خودمم. منتظر خودمم با یک عالمه کتاب که از بوک سیتی خریده ام و کتابسرای چیستا که تازگی ها باز شده، همین نزدیکی چهل و پنج متری کاج. من منتظر خودمم با یک عالم برگه و کلمه و مداد. با همان عطر قدیمی حتا. باید برگردم. باید برگردم آرام آرام. و تمامی تصاویر برساخته را پاره پاره کنم و گیر بدهم به دکتر محمود فتوحی که زبان فارسی را سلاخی کرده با کلمه ساختن های وحشتناکش. باید گیر بدهم به دکتر محمود فتوحی که چرا (معنی شناسیک) بکار برده و چرا (سبک شناسیک). و از کی تا حالا با پسوند صفت ساز انگلیسی اسم فارسی  را تبدیل به صفت کرده اند. حقش است که کزازی بچسباندش به دیوار. مثل من که حق دارم این یارو را بچسبانم به دیوار و بگویم مردشورش را ببرد که اینقدر شبیه شما نیست.

شبیه شما نیست. و لبخندهای مبهم شما را ندارد. و فقط هارهار بلدست بکند. چندسالش است؟ چهارده؟. بهش بگو که مرا با مانتو همینجا ندیده. بگو که ندیده. بگو من بار اولم است که توی این قبرستان کانادایی- نروژی ایشان پیدایم شده و بار آخرم هم خواهد بود که همچین خبطی میکنم. بگو بامزه نیست. بگو خاص نیست. و تصویر ساختگی مرا بیاور جلوی چشمش . شاید گورش را گم کند برود. 

خودم را که پیدا کنم این کوله پشتی وامانده ام را برمیدارم میروم. تصویر برساخته ام را هم میگذارم توی جامدادی قرمزم با خودم میبرمش. میروم برایش یک تن جدید پیدا میکنم . مهم تصویر برساخته است. تصویر برساخته ی من. هی همینکار را میکنم. هی. هیچ هم سخت نیست. هیچ هم سخت نیست اصلن. و میروم ثبت احوال. میروم ثبت احوال و اسم خودم را میگذارم ملغمه. ملغمه برساخته نیا. ملغمه برساخته زاده. ملغمه برساخته پور.

آمدیم بیرون. آمدیم بیرون و زنگ زد گفت کجایی. گفتم آمدم. گفتم آمدم، یک ربع دیگر. آسمان سیاه سیاه بود و ماه شبیه سیب زمینی پخته بود. مردم ریخته بودند توی خیابان با یک عالمه کوله پشتی و کرور کرور تصویر برساخته توی جامدادی های قرمزشان.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید