قبلن ها فکر می کردم تو بقال خرزویلی. یعنی آن موقعی که بار اول سفرنامه را خواندم، دیدم تو بقال خرزویلی. بعدش کم کم دیدم که نه. کم کم دیدم بقال خرزویل یعنی خود وامانده ی من. تو هیچ بقال خرزویل نبودی. تو خود خود ناصرخسرو بودی با انگشت های کشیده و آماده ی ریشخند کردن من ِ بقال ِ خرزویل و با همان لبخند کج.

/ 2 نظر / 2 بازدید
رو

... که مرا جا می گذاری در خرزویل با بقالیم که ندارد هیچ از هر آنچه خواهی...

نيمه جدي

دوباره گفت انگشت هاي كشيده! دو باره گفت انگشت هاي كشيده!دو باره گفت انگشت هاي كشيده!دو باره گفت انگشت هاي كشيده![عصبانی] البته لبخند كج جديده! عامو اون سليقت تو حلق خالت!