شیخ احمد روحی مثلن. شاید معاصر بودم باهاش. شاید نظر لطفی بهش داشتم و گوشه چشمی. همسایۀ روبرویی ما بود مثلن. یا دوست برادرم. نمی دانم. شاید آن موقع من دختر نبوده ام اصلن. توی کالسکه ای جایی کنارش نشسته بودم. روبه رویش. نمی دانم. اما این شیخ احمد روحی. با هم تاریخی داشته ایم. مطمئنم. 

/ 0 نظر / 15 بازدید