این که این مجسمه برای من، یعنی تو. یعنی که... همه. یعنی همه ی لحظه ها و خاطراتی که چقدر دوستشان دارم و چقدر فرار میکنم ازشان. یعنی تمام وابستگی ها و تعلقات این بیست و سه سال. یعنی یک روز  هم که شده باید بیایی همینجا، رو به رو فردوسی، من بگویم که چقدر این فردوسی یعنی که شما. 

/ 0 نظر / 2 بازدید