و آن هایی که به عنوان آخرین حربه، چشم اسفندیارت را نشانه می گیرند و میگویند:

به اوضاع خانه هم فکر کردی و میگویی  نمی خواهم بروم؟

می توانم بکشمشان. خب نه. من فکر نکردم. فکر کنم؟ بخواهم فکر کنم؟ بخواهم فکر کنم از مهر دانشجوی ارشدم. 

/ 4 نظر / 13 بازدید
فرشته

شوک چی کردی؟ من چیزپیچم جای تو

سیروس

فکر نکن تو این کشور خاک تو سری هرچی زودتر مدرک آدم بگیره بهتره معلوم نیست تا سال دیگه چی اتفاقی بیافته [گل]

سیروس

اااااههههههه انقدر بدم میاد این بچه های پژوهشگاه دیر به دیر آپ می کنن[زبان]

سیروس

اااااااااههههههه انقدر بدم میاد وقتی این بچه های پژوهشگاه دیر به دیر آپ می کنن[زبان][نیشخند][عینک][گاوچران]