مشاهدات بنده به این نتیجه ختم شده که تلویزیون در سه حالت کاراکتر زن رو با پوشش چادر جلوی دوربین میبرد:

یکی وقتی یارو فقیر داغون بی پول بی آه در بساط باشد

دیگری وقتی طرف پتانسیل بالایی جهت فاحشگی داشته باشد و در دسته ی دختر حاجی الماس قرار بگیرد

سوم هم در نقش حنا دختری در مزرعه

 

/ 0 نظر / 2 بازدید