خر کاملِ صادراتی.

/ 2 نظر / 17 بازدید
نیمه جدی

چرا فحش میدی شوکا؟ عه؟

نیمه جدی

کجایی شوکا جانم؟ چرا دوباره کم پیدا و تلگرافی شدی ؟