گویی که به یک قولِ شهادت رستم

فردات کند خمار

که اکنون

مستی!

 

فک کنم ابوالخیر!

 

سنگینی خمار داریم، بد !!!!

/ 0 نظر / 14 بازدید