مهر دارد تمام می شود، و من باز می خواهم روضه بخوانم. میدانی؟ یازده ماه دیگر خرند. من اخیرن فهمیده ام که بین ماه ها، فقط مهر را دوست دارم. گفتم که، باقی ماه ها خرند. 

مهر دارد تمام می شود و من دارم خل می شوم.می دانم که دیگر مهر هایم مثل مهر هایی که گذشت نیست و بع له، دارم شکافته می شوم رسمن.

من هنوز نمی دانم چه کاره ام. بی ارادگی دارد از من می زند بیرون. من یلخی ام. خر ِ یلخی. جفتش را بدون برو برگرد هستم. گاهی وقت ها می ن

/ 0 نظر / 17 بازدید